Anrezistreman

Konsiy pu anrezistreman enn nuvo kont itilizater Metli.net

Kre enn kont

Metod anrezistreman Metli.net baze lor idantifian enn itilizater kot enn operater telefoni mobil. Se ki ve dir ki enn itilizater bizin otantifie so nimero portab pu kre enn kont lor aplikasion la.

Prosesis la kumans lor lekran Anrezistreman, kot enn itilizater swazir pei kot so nimero portab aktif e li osi met so nimero portab. Klik lor bouton «Verifie».

Itilizater la pu resevwar enn kod «OTP» (ang.: One-Time-Password). Kopie sa kod la e servi li lor lekran Verifie. Klik lor buton «Cheke».

Si tu bann kondision lamem, Soup! Metli.net pu kre enn nuvo kont pu sa itilizater la.

Loginn

Kuma itilizater Metli.net finn resi anrezistre so nimero portab, aplikasion la pu fer enn lantre dan so «database». Pu ki li kapav servi aplikasion la, itilizater la bizin personaliz so profil.

Lor lekran «Konplet to Profil», itilizater la bizin mark so prenon, so non, so ladres email e enn kod kat sif («PIN Code»). Klik lor bouton «Konfirme».

Kan li bizin loginn, itilizater la pu servi sa mem kod kat sif la. Li inportan fer resorti ki Metli.net pu servi sa bann linformasion la pou tir resi kan itilizater la pu fer enn tranzaksion depi aplikasion la.

Kot kav gayn erer

Fer enn manier ki pei kot nimero portab la aktif finn bien swazir.

Fer enn manier ki nimero portab la finn bien ekrir.

Verifie ki portab ki itilizater la pe servi ena koneksion ek internet, e ki nimero portab la aktif kot so operater servis mobil.

Verifie ki pena travo mintenans lor aplikasion la.