Portay

pu Kreatif

Li Revolisyoner

Nu aplikasyon mobil permet so itilizater aste e konsom medya kreatif morisyen depi enn portab

100%
Morisyen

So mark, so langaz
so teknolozi, so marse
so kreater kontenu
so promoter, so server
so metod peyman

Data
Kripte

Pu sekirite bann
kreater kontenu, aplikasyon la kripte zot aset (prodwi) pu anpes distribisyon segonn me

Online u
Offline

Itilizater aplikasyon mobil Metli.net ankor kapav servi bann prodwi so libreri personel mem kan li pena akse ek internet

Peyman
Sekirize

Metli.net sekiriz prosesis peyman elektronik depi konsomater ziska kreater kontenu a traver rezo MauCAS

Autonomizasyon bann antreprener kiltirel morisyen

Enn marse komin pu explwatasyon propryete intelektyel par titiler zot bann drwa. Sa bann mwayen teknolozik la permet enn antreprener kiltirel viv de so kreasyon.

#MetTwaDan

Pop! Enn servis MauCAS ki permet so itilizater pey bann kreatif morisyen lor Metli.Net